صفدر دوام : خبرنگار با شناسنامه هویتى خود پرچمدار اخبار و تحلیل   هاى ...

براى روز خودمان صفدر دوام: خبرنگار با شناسنامه هویتى خود پرچمدار اخبار و تحلیل   هاى صحیح براى جامعه است. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز؛ جناب آقای صفدر دوام از خبرنگاران جوان و با ذوق کشور ...