۱۲ هکتار اراضی ملی استهبان از زمین‌خواران بازگردانده شد...

۱۲ هکتار اراضی ملی استهبان از زمین‌خواران بازگردانده شد  ۱۲ هکتار از اراضی ملی شهرستان استهبان از ابتدای سال جاری تاکنون با اجرای احکام صادره از مراجع قضایی رفع تصرف و به بیت المال بازگردانده شد. رئی...