دومین شماره ماهنامه سراسری سیاسی فرهنگی احوال به مدیر مسئولی آقای علیر...

دومین شماره ماهنامه سراسری سیاسی فرهنگی احوال به مدیر مسئولی آقای علیرضا اقتصادمنتشر شد. دومین شماره ماهنامه سراسری سیاسی فرهنگی احوال منتشر شد.دومین شماره ماهنامه سراسری سیاسی فرهنگی احوال منتشر شد....

ماهنامه سراسری احوال به مدیر مسئولی آقای علیرضا اقتصاد انتشار یافت...

ماهنامه سراسری احوال به مدیر مسئولی آقای علیرضا اقتصاد انتشار یافت.این ماهنامه سراسری با موضوع سیاسی ،فرهنگی میباشد.ماهنامه احوال اولین شماره آن در شهریور ماه منتشر شد.آقای علیرضا اقتصاد در مصاحبه ای...