دستور روحانی شلیک تیر مشقی به سوی دشمن و تیر جنگی به سمت خودی است...

دستور روحانی شلیک تیر مشقی به سوی دشمن و تیر جنگی به سمت خودی است ای کاش در تصویب و اجرای برجام، منافع ملی بر سیاسی کاری ترجیح داده می شد تا لازم نباشد جناب آقای روحانی دستوری را انشاء بفرمایند که به...