دکتراسماعیل استاد دانشگاه و پژوهش گر مسایل اجتماعی : تجزیه نصف جهان رو...

  دکتراسماعیل استاد دانشگاه و پژوهش گر مسایل اجتماعی : تجزیه نصف جهان روی میز نمایندگان مجلس . طرح تشکیل استان اصفهان شمالی در مجلس شورای اسلامی تجزیه نصف جهان روی میز نمایندگان مجلس طرح تشکیل ا...