برای تماشای شهاب عجله کنید

گزارش احوال نیوزhttp://www.ahvalnews.ir بارش شهابی شلیاقی یکی از بارش‌های شهابی سالانه است که کانون بارش آن در صورت فلکی شلیاق به نظر می‌رسد. این بارش شهابی معمولاً در اردیبهشت به اوج خود می‌رسدبارش ...