دویست عنوان کتاب هدیۀ دبیر مجمع انجمن های ادبی کشور به انجمن ادبی مقب...

  دویست عنوان کتاب هدیۀ دبیر مجمع انجمن های ادبی کشور به انجمن ادبی مقبل کاشان به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز، مهرناز آزاد پس از اهدا دویست عنوان کتاب به انجمن مقبل کاشان گفت: امیدوار است در...