فاطمه پیراکند کارشناس دفتر تسهیلگری و توسعه محلی همت آباد اصفهان: دفــاتر تســهیلگــری مجموعــه ای اســت کـه وظیفـه آن اعتمادسـازی، آگـاه سـازی، نهادسـازی، پیگیـری اجـرای پـروژه هـا می باشد

فاطمه پیراکند کارشناس دفتر تسهیلگری و توسعه محلی همت آباد اصفهان: دفــاتر تســهیلگــری مجموعــه ای اســت کـه وظیفـه آن اعتمادسـازی، آگـاه سـازی، نهادسـازی، پیگیـری اجـرای پـروژه هـا می باشد

دفتر تسهیلگری و توسعه محلی همت آباد در راستای شناخت ظرفیت ها و چالش های محلی و توانمندسازی اهالی، با مشارکت مردم، منابع و توانایی های درون محله را شناسایی میکند تا از این ظرفیت ها برای توسعه زیرساخت ها و بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی استفاده گردد.

دفــاتر تســهیلگــری مجموعــه ای اســت حقــوقی متشــکل ازکارشناســان اجتمــاعی، مددکاری،اقتصـادی، حقـوقی و شهرســازی کـه وظیفـه آن اعتمادسـازی، آگـاه سـازی، نهادسـازی، پیگیـری اجـرای پـروژه هـا و … می باشد.

بنابر گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز ، فاطمه پیراکند، کارشناس مددکاری دفتر تسهیلگری و توسعه محلی همت آباد شهر اصفهان، گفت :

اهم وظایف دفتر امور اجتماعی در بخش دفاتر تسهیل گری توسعه محلی همت آباد اصفهان به شرح ذیل می باشد:

پیراکند ادامه داد: ایــده توســعه محلــی در کنــار توجــه بــه ارزش های نهادین و انسانی مفهـوم محلـه، در صـدد توسـعه جـامع و بهبود و کنترل های آسیب های اجتماعی اسـت. امـری کـه بـدون توجـه بـه ارزشهــا و ســرمایه هــای اجتمــاعی و اقتصــادی محــیط ســکونت، رخ نخواهــد داد. ســرمایه اجتمــاعی عامــل اصــلی ایجــاد همبسگی و علاقه جمعی بـین افـراد جامعـه اسـت و موتـور محرکـه انـواع جریانـات فعـال اجتمـاعی در حـوزه هـای گونـاگون مــیباشــد. لــذا برنامــه توســعه ای کــه بــر ایــن اســاس طراحــی شــده باشــد، ضــمن اینکــه مــی توانــد بــه رفــع نیازهــا و حــل مشکلات فـرا روی جامعـه مـورد نظـر بیانجامـد؛ از سـوی دیگـر باعـث مـی شـود کـه ایـن امـر بـه وسـیله جامعـه محلـی و بـا مــدیریت و مشــارکت خــود آنهــا اتفــاق بیافتــد. در ایــن صــورت حــداکثر رضــایت منــدی و نیــز حــداقل ناخشــنودی از نتــایج برنامه در سطح افکار عمـومی آن جامعـه وجـود خواهـد داشت.

در ادامه فاطمه پیراکند، کارشناس مددکاری دفترتسهیلگری و توسعه محلی همت آباد ، ادامه داد: توجـه بـه ایـن الگـو کـه رویکـرد اجتمـاع محـور بخشـی از مسـئولیت هـای پـرداختن بـه مسـاله را بــر عهــده خــود جوامــع محلــی مــیگــذارد، یــک راهبــرد اساســی بــرای تعیــین این رویکــرد بشــمار مــی آیـد. لــذا تشــکیل دفــاتر تســهیل گــری ، گــامی در راســتای تحقــق رویکــرد توســعه اجتمــاع محــور بشــمار مــیرود.

از این رو مهمترین دلایل راه اندازی دفترمحلی به شرح زیرتعریف شده بود:

مدیریت متمرکز

امکان ارتباط مستقیم و نزدیک با ساکنان

پرهیز از تصدی گری و انتقال قابل واگذاری به بخش خصوصی

تمرکز اقدامات اداری و تسریع در مراحل اجرایی

در این راستا، بعد  از گذشت شش ماه از تاریخ بازگشایی دفتر در محله همت آباد واقع در منطقه ۶ شهرداری اصفهان، با تلاش کارشناسان اقدامات مناسبی در جهت آشنایی مردم با نحوه کار دفتر، شرح خدمات، آشنایی با کارشناسان دفتر و  اعتمادسازی صورت گرفته است.

بدین ترتیب ازجمله جلسات برگزار شده میتوان به جلسات با نیروی انتظامی ، معاونت فرهنگی – اجتماعی استان اصفهان ، معاونت فرهنگی- اجتماعی شهرستان اصفهان ، بهزیستی ، اورژانس اجماعی ، خانه جوان ، هیئات امنای مساجد ، فرهنگسرای همت ،  قرض الحسنه المهدی ، موسسه نیک ندیشان همت نشین و … اشاره کرد.

درادامه به منظور کاهش آسیب های تربیتی ، کارگاه مجازی فرزند پروری با تکیه بر والدین و فرزندان برگزار گردید و شناسایی و مشاوره های خانواده های نیازمند به مشاوره انجام شد در نهایت مددجویان نیازمند به مشاوره های تخصصی به مرکز مشاوره و مددکاری ارامش ارجاع داده شدند.

به منظور کاهش فشار اقتصادی وارده بر خانواده ها به مناسبت شب یلدا تعداد ۱۱ بسته معیشتی توسط یکی از خیرین تهیه و به همت موسسه مردم نهاد خیرین مردم توزیع گردید.

دررابطه با شناسایی خانواده ای که دو کودک بازمانده از تحصیل داشتند نیز تعبیری اندیشیده شد و با پیگیری دفتر تسهیلگری و به همت بخش فرهنگی- اجتماعی شهرداری منطقه۶ یک دستگاه تبلت به سهولت در امر آموزش به این خانواده اهدا گردید.

لازم به ذکر است به موجب شناسایی میزان افسردگی و اضطراب در این دفتر توسط مددکار اجتماعی دفتر تست DASS از نوجوانان گرفته شده و مشاوره های تحصیلی و انگیزشی صورت می گیرد. در همین راستا نوجوانان ترغیب شده در مسابقه من ، همت من ، همت آباد شرکت نموده و بسته های لوازم التحریر که توسط یکی از خیرین تهیه گردیده بود به ایشان اهدا گردید.

امید است بتوانیم با تلاش و همکاری افراد محله و یاری خداوند گامی در جهت بهبود وضعیت موجود برداریم.

نمی مانیم تا آینده بیاید، میرویم تا آینده را بسازیم.

ممنون و سپاس از سرکار خانم فاطمه پیراکند در خصوص توضیحات اجنماعی ، دفتر تسهیلگری و توسعه محلی همت آباد شهر اصفهان ، که در اختیار پایگاه خبری احوال نیوز ، قرار دادند.

مریم نظری

انتهای پیام/*دیدگاهتان را بنویسید