آخرین مطالب سایت تیوال

نمایش «گره گاه» در تماشاخانه اهورا اجرا خواهد شد

نوشته مهدی
نمایش «گره گاه» در تماشاخانه اهورا اجرا خواهد ...
اجتماعی، استان، اصفهان، تصاویر، تهران، جنوب، چندر رسانه، شرق، شمال، غرب، فرهنگ و هنر، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

نمایشنامه خوانی «پراگما» به مدت سه شب در تماشاخانه عباس جوانمرد برگزار خواهد شد

نمایشنامه خوانی «پراگما» به مدت سه شب در تماشاخانه عباس جوانمرد برگزار خواهد ...

تصاویر

مشاهده همه