آخرین مطالب تعداد مردان فوت شده بر اثر غرق شدگی در ده ماهه امسال 66 نفر و تعداد زنان 6 نفر ثبت شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 30.9 درصد افزایش داشته است.

افزایش تلفات غرق شدگی در استان اصفهان

نوشته مهدی
افزایش تلفات غرق شدگی در استان ...

تصاویر

مشاهده همه