آخرین مطالب اجتماعی

من یک توانخواهم و از انسانهای پیرامون خود انتظار دارم

نوشته مهرناز آزاد
فاطمه طایی خبرنگار_ من یک دختر توانخواه و مانند هر فردی در جامعه، دارای یک حقوق شهروندی هستم. من خودم را با همه نقاط ضعف و قوت جسمی قبول دارم و تمام توانم را به کار می برم تا بتوانم بدون حمایت و کمک دیگران از پس مشکلات روز مره ام ...
1 2 3 4 688

تصاویر

مشاهده همه