دکتر رضا اسماعیلی جامعه شناس: متقاضیان نشستن بر کرسی های شورای اسلامی ...

دکتر رضا اسماعیلی جامعه شناس: متقاضیان نشستن بر کرسی های شورای اسلامی شهر پس از ماراتن نام نویسی و تأیید نهایی توسط ، جناح های سیاسی در حد و اندازه شهر هستید؟ / چک لیست خود ارزیابی پیش از داوری و رأ...