رستم زاده، فعال اجتماعی اصفهان: دانشگاه به موضوع حقابه ورود کند....

در مصاحبه خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز با علیرضا رستم زاده رنانی، فعال اجتماعی اصفهان وی با اشاره به فضای امروز در حوزه مسئله آب اظهار داشت: موضوع حقابه امروز به مسئله ای تبدیل شده است که لازم است ...