چرا برخی این همه چشم به انتخابات ینگ دنیا دوخته اند؟ ((از دولت ۲۰۲۰تا ...

ابه گزارش پایگاه خبری احوال نیوز،انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا با شور و هیجان رصد می شد. در ایران بیشترین دغدغه، انتخابات آمریکا شده بود.دولتی ها و جناح اصلاحات به شدت از انتخاب بایدن حمایت می کردند و اورا من...