اندر حکایت شبکه آموزشی شاد

    اندر حکایت شبکه آموزشی شاد  با شروع و شیوع بیماری کرونا راهی جز برون رفت از بحران ایجاد شده، نیست. وقتی که بیماری تمامی اجزای جامعه را درگیر خود می کند و ماه ها تمام حرکت ها و اهداف جامعه را...