نشست تخصصی دبیر مجمع انجمن های ادبی کشور بارئیس دانشکده ادبیات دانشگاه...

نشست تخصصی دبیر مجمع انجمن های ادبی کشور بارئیس دانشکده ادبیات دانشگاه ملی مازندران دربابلسر روزشنبه بیست و پنجم آبان ماه نود و هشت دانشگاه ملی مازندران در شهرستان بابلسر میزبان دکتر مهرناز آزاد دبیر...