اللهیار ترکمن : رتبه بندی معلمان در ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه سی...

  اللهیار ترکمن : رتبه بندی معلمان در ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه سیاست گذاری شده است پایگاه خبری احوال نیوز ، متن زیر مصاحبه ای است که در کمپین معلمان تحول ساز با معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت آم...