سارا نقی زاده کارشناس شهر سازی دفتر تسهیلگری محله همت آباد: نمی مانیم تا آینده بیاید، می رویم تا آینده را بسازیم

سارا نقی زاده کارشناس شهر سازی دفتر تسهیلگری محله همت آباد: نمی مانیم تا آینده بیاید، می رویم تا آینده را بسازیم.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز ، دفتر تسهیلگری و توسعه محلی همت آباد اصفهان در راستای شناخت ظرفیت ها و چالش های محلی و توانمندسازی اهالی محله همت آباد، با مشارکت مردم، منابع و توانایی های درون محله را شناسایی می کند تا از این ظرفیت ها برای توسعه زیرساخت ها و بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی مردم محله ی همت آباد اصفهان استفاده گردد.

تسهیل گری در حقیقت آسان ساختن و سرعت بخشیدن به فرایند یا اتفاقی است که عموما از راه فعالیت ها و یا ساز و کارهای اجتماعی انجام می شود.

دفــاتر تســهیلگــری مجموعــه ای اســت حقــوقی متشــکل ازکارشناســان اجتمــاعی، مددکاری، اقتصـادی، حقـوقی و شهرســازی و جامعه شناسی کـه وظیفـه آن اعتمادسـازی، آگـاه سـازی، نهادسـازی، پی گیـری اجـرای پـروژه هـا و … می باشد. در همین رابطه خانم سارا نقی زاده کارشناس شهرسازی دفتر تسهیلگری و توسعه محلی همت آباد اصفهان به خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز ، گفت: ایــده توســعه محلــی در کنــار توجــه بــه ارزش های نهادین و تاریخی مفهـوم محلـه، در صـدد توسـعه جـامع و پایـدار بافـت هـای فرسـوده اسـت. امـری کـه بـدون توجـه بـه ارزشهــا و ســرمایه هــای اجتمــاعی و اقتصــادی محــیط ســکونت، رخ نخواهــد داد. وی ادامه داد: ســرمایه اجتمــاعی عامــل اصــلی ایجــاد همبستگی و علاقه جمعی بـین افـراد جامعـه اسـت و موتـور محرکـه انـواع جریانـات فعـال اجتمـاعی در حـوزه هـای گونـاگون مــی باشــد. لــذا برنامــه های توســعه ای بــر ایــن اســاس طراحــی شــده است. برنامه های توسعه ای ضــمن اینکــه مــی توانــد بــه رفــع نیازهــا و حــل مشکلات فـرا روی جامعـه مـورد نظـر بیانجامـد؛ از سـوی دیگـر باعـث مـی شـود کـه ایـن امـر بـه وسـیله جامعـه محلـی و بـا مــدیریت و مشــارکت خــود آنهــا اتفــاق بیافتــد. در ایــن صــورت حــداکثر رضــایت منــدی و نیــز حــداقل ناخشــنودی از نتــایج برنامه در سطح افکار عمـومی آن جامعـه وجـود خواهـد داشت.

در ادامه سارا نقی زاده کارشناس شهرسازی دفتر توسعه محلی همت آباد اصفهان اضافه کرد:  توجـه بـه ایـن الگـو کـه رویکـرد اجتمـاع محـور بخشـی از مسـئولیت هـای پـرداختن بـه مسـاله را بــر عهــده خــود جوامــع محلــی مــی گــذارد، یــک راهبــرد اساســی بــرای تعیــین این رویکــرد به شــمار مــی آیـد. لــذا تشــکیل دفــاتر تســهیل گــری نوســازی، گــامی در راســتای تحقــق رویکــرد توســعه اجتمــاع محــور بشــمار مــیرود.

از این رو مهمترین دلایل راه اندازی دفترمحلی به شرح زیرتعریف شده بود:

مدیریت متمرکز

امکان ارتباط مستقیم و نزدیک با ساکنان

پرهیز از تصدی گری و انتقال قابل واگذاری به بخش خصوصی

تمرکز اقدامات اداری و تسریع در مراحل اجرایی

در این راستا، بعداز گذشت دوماه و نیم از تاریخ بازگشایی دفتر تسهیلگری و توسعه محلی در محله همت آباد، واقع در شهرداری منطقه ۶ اصفهان، با تلاش کارشناسان اقدامات مناسبی در جهت آشنایی مردم با نحوه کار دفتر، شرح خدمات، آشنایی با کارشناسان دفتر و  اعتمادسازی صورت گرفته است.

بدین ترتیب ازجمله جلسات برگزار شده می توان به جلسه با موسسه نیک اندیشان همت نشین در ارتباط با پروژه بام سبز سیمای همت آباد، جلسه با کاسبان و اهالی محله جهت پیگیری بحث نخاله های ساختمانی در زمین های درحال ساخت و بایر و جمع آوری  زباله توسط برخی خانه ها و مشکلاتی که برای اهالی از جمله حیوانات موذی و بوی نامطلوب و سایر آلودگی ها ایجاد کرده بود، اشاره کرد.

همچنین در این راستا از این خانه ها و زمین های بایر توسط کارشناس شهرسازی بازدیدهایی در این محله انجام شد تا بتوان با ارائه گزارش مناسب به نهادها، پیگیری های لازم را صورت داد. از دیگر بازدید ها می توان به بازدید از کف سازی معابری که شکایت اهالی را مبنی بر آسفالت نامناسب بدنبال داشت، اشاره کرد.

یکی از اقدامات مناسب صورت گرفته که با تلاش فراوان از سوی دفتر و کارشناس شهرسازی دفتر محله ی همت آباد اصفهان به مرحله عمل رسید، جلسه با خدمات شهری منطقه ۶ در ارتباط با مبحث پسماند و ارتباط دو سویه دفتر و کارشناس محترم سرکار خانم جعفری، بود که امید است بتوان اقدامات مفیدی را به همراه داشته باشد.  همچنین از دیگر جلسات می توان به جلسه با خانه جوان در ارتباط با پروژه توان ۷، و جلسه با اوقاف و امور خیریه شهرستان ناحیه ۲ جهت معرفی دفتر تسهیلگری و توسعه ی محلی، محله ی همت آباد شهر اصفهان که در منطقه ۶ شهرداری اصفهان قرار دارد و همچنین تعاملات دوسویه اشاره کرد.

نمی مانیم تا آینده بیاید، می رویم تا آینده را بسازیم.

انتهای پیام/*دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *