استاد مهرداد دشتی : بیکاری دراعتیادبه وجودخواهدآمد و دلیل روی آوردن به این موارد ، عامل از بین بردن اضطراب و، وابستگی می دانند

استاد مهرداد دشتی : بیکاری دراعتیادبه وجودخواهد آمد و دلیل روی آوردن به این موارد ، عامل از بین بردن اضطراب و، وابستگی می دانند

 

پایگاه خبری احوال نیوز ، هزار و یک قصه ؛ از بیکاری ،  بیکاری تنها کلمه یی که ، ازحروف تشکیل شده باشدنیست .بیکاری شامل عموم مردم و ، اکثر قشر تحصیل کرده جامعه خواهد بودکه،ازاحساس سرچشمه می گیردو، نابود گر ظاهر و باطن افرادی خواهد شد که در باتلاق تردید گیر کرده ودست و پا می زدند.

می توان افزود ؛  بیکاری دردی بزرگ است که،اگردرمان نشود آدمی را به مرز فلاکت خواهد رسانیدو،نتیجه ی   غیراز افرادناامیدودنیایی پراز افسوس نخواهد داشت . مثل نشستن آدمهایی  که ازسیل جان سالم به در برده اند و نظاره می کنند که،آب همه چیز آنها راباخودمی برد.

بیکاری  صدا ندارد و،  با گذشت  روزها قدرت می گیرد وکم کم  روح را تسخیرکرده  و تاج ناامیدی برسر دیگران می گذارد .

استاد دانشگاهی گفت :  بیکاری در کشورهای پیشرفته درحال توسعه علت آن را می توان فقدان توسعه دانست که برای حل این مشکل عمده استاد مهرداد دشتی استاد دانشگاه و دانشجوی دکترای روان شناسی اضافه می کند :  بیکاری را می توان از ابعاد مختلف بررسی کردو ، بیکاری یکی از مخرب ترین پدیدههای روانی می باشدکه از عوارض آن پایین بودن عزت نفس و ، احساس ارزشمندی و ،  توانمندی انسان خواهد شدو، این پایین آمدن باعث مشکلات بسیارمی شودکه از عوارض آن می توان به بد اخلاقی ،افسردگی ، اضطراب، پرخاشگری ، نا امیدی ، ناسازگاری و مختل کردن کل زندگی و کشیدن فردتاافسردگی و، حتی خودکشی راایجاد میکند .

مهرداد دشتی افزود:عمده مشکلات خانوادهها  بیکاری یا ، زیاد کار کردن است که ، درریشه   مسائل زیادی دارد. در بحث بهداشت روانی  زیاد کار کردن برای کسب درآمد بالاتر برابر است بامحدود کردن زندگیها خواهد شد .

استاد دانشگاه ضمن اشاره به مسائل بیکاری ادامه داد:بیکاری در مسائلی مانند بزهکاری و،اعتیادبه وجودخواهد  آمد و دلیل روی آوردن به این موارد را عامل از بین بردن  اضطراب و، وابستگی می دانند.

خرید وتهیه موادمخدر هم شغلی پردرآمداست  برای آنهایی که ازاین منبع و ساخت مشروبات الکلی ،خرید و فروش مواد مخدرتامین خواهد شد.این ثروت می تواند یکی ازدلایل توسعه مواد روان گردان درجامعه امروز ما باشد که یکی از مشکلات  عمده خانوادهها است .

دشتی در پایان عنوان کرد :بیکاری عامل پدیده های مثل:  خیانت درروابط همسر داری  وهمچنین وجودش باعث وابستگی افراد و رفتن به دنبال  مسائل جدید و، ایجاد رابطه های پنهانی برای سرگرمی خواهد شد .

اکثراین افراد خیانت را  علت شروع و ، زمینه ساز آن را بیکاری عنوان خواهندکرد . که ،علتش  را داشتن وقت زیاد می دانند.

بیکاری از سویی اضطراب آوراست و ،همین اضطراب از سویی دیگر، دلیل پناه بردن به رابطه یی جدید برای تسکین دردهای خودشان است واین آغاز بحرانی طوفانی درخانوادهها خواهد شد.

دخترها و پسرهای تحصیل کرده در مورد بیکاری اینگونه بحث کردند : بیکاری نوعی فارغ بودن ازدنیا و زندگی مادی است.

به این دلیل که انسان یا فرد بیکارعلاقه ایی به ادامه زندگی نخواهد داشت چون کاری برای انجام دادن ندارد و تمایلاتشان و امیالشان را فراموش می کنند چون برای آینده برنامه ایی ندارند .

آنها در ادامه گفتند : زندگی همیشه همراه با جوشش وحرکت است تا جایی که فرد خود راضی به انجام این کارها می کند. نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که ، میزان تحصیلات رمزموفقیت دربه دست آوردن شغل مناسبی باشد. چه افرادی  که  تحصیلات متوسطه دارندو،  موفق در کار هستند .  چه افرادی  تحصیل کرده درمقاطع تحصیلی بالاکه افرادی موفق هستند .فکر کردن ، داشتن اعتماد به نفس ، سعی وتلاش و، پشتکار بهترین اسلحه مرگبار در برابربیکاری خواهد بود .

و سخنان آخرشان این بود که :ضمن خسته نباشید برای همگان بهترین آرزوها راداشتند .

یکی از استادان دانشگاه درمورد این دشمن انسان بیان کرد : بیکاری هیچگاه یارصمیمی انسان نبوده و نخواهد بودافراد به شکلهای مختلف از بیکاری فرارمی کنند. مثلا فردی با قلمشان  ، افراد دیگر با ذهنشان ،و گروهی با دستشان به هم کمک می کند تاگرد بیکاری بر شهرو کشور ننشیند.

وی ادامه داد: بیکاری نوعی بیماری است که باید با داروی  امیدو پشتکاربهبودی یابد .مهم شغلهای پردرآمد نیست بلکه هر کاری با حداقل دستمزد هم جزء کار به  حساب می آیدو، باید دست کارگرانی که زحمت می کشند را بوسید وبهترین آرزوها را برای تک تکشان دارند .

رویا مردانی

انتهای پیام/*دیدگاهتان را بنویسید