همسر قربانی که قیم دو دختر خردسالش است برای وی حکم قصاص خواسته است.