آخرین مطالب کارشناس حقوقی دفتر تسهیلگری محله همت آباد اصفهان

لیلا حاج نبیان کارشناس حقوقی دفتر تسهیل گری و توسعه محلی همت آباد اصفهان: با تلاش مضاعف و اهتمام و «همت» ؛«همت آبادی» خواهیم داشت: «آباد»،پیشرفته و مانا…

نوشته eghtesad_ahval
لیلا حاج نبیان کارشناس حقوقی دفتر تسهیل گری و توسعه محلی همت آباد اصفهان: با تلاش مضاعف و اهتمام و «همت» ؛«همت آبادی» خواهیم داشت: «آباد»،پیشرفته و ...

تصاویر

مشاهده همه