آخرین مطالب کارشناس اقتصادی دفتر تسهیلگری و توسعه محلی همت آباد

سید محمدشاکری کارشناس اقتصادی دفتر تسهیلگری و توسعه محلی همت آباد اصفهان: دفاتر تسهیلگری نیامده اند قیّم مردم باشند بلکه آمده اند توانمندی های مردم را افزایش بدهند

نوشته eghtesad_ahval
سید محمدشاکری کارشناس اقتصادی دفتر تسهیلگری و توسعه محلی همت آباد اصفهان: دفاتر تسهیلگری نیامده اند قیّم مردم باشند بلکه آمده اند توانمندی های مردم را افزایش ...

تصاویر

مشاهده همه