نیویورک تایمز: برخی از کشور‌ها از جمله چین علیرغم تحریمات به خرید نفت ...

نیویورک تایمز: برخی از کشور‌ها از جمله چین علیرغم تحریمات به خرید نفت ایران از ادامه می‌دهند روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در مقاله‌ای نوشت به رغم تحریم‌های آمریکا، چندین کشور جهان و در صدر آن‌ها چ...