قرارگاه‌های بی‌قرار ، و پریشانی نامزدها در قرارگیری در یکی از فهرست‌ها...

قرارگاه‌های بی‌قرار و پریشانی نامزدها در قرارگیری در یکی از فهرست‌های انتخاباتی پایگاه خبری احوال نیوز ، بهروز نصر آزادانی، نویسنده خوب کشورمان در ارتباط با قرار گیری نامزدهای انتخاباتی در لیست های گ...