علیرضا نصر اصفهانی رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان: نفسهای اصفهان تنگ شد...

علیرضا نصر اصفهانی رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان: نفسهای اصفهان تنگ شده است و حال اصفهان از نظر آلودگی هوا اصلا خوب نیست نفسهای اصفهان تنگ شده است ، حال اصفهان از نظر آلودگی هوا اصلا خوب نیست علیرضا ن...