دکتر محمود رضا باقری : اگر کم فروشی در جامعه توسعه یابد، اعتماد مردم ب...

دکتر محمود رضا باقری تودشکی : اگر کم فروشی در جامعه توسعه یابد، اعتماد مردم به یکدیگر سلب خواهد شد.     آثار کم فروشی به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز ، دکتر مجمودرضا باقری تودشکی ای...