با کمال تأسف و تأثر مهندس مصطفی زارع پور استاد مجتمع عالی آموزشی و پژو...

به مناسبت هفتمین روز درگذشت آن عزیز تازه سفر کرده مجلس یادبوی (مردانه و زنانه) در روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۰۳/۰۱ از ساعت ۱۶ الی ۱۸ بر سر مزار آن مرحوم در باغ رضوان اصفهان، قطعه ۵۳، بلوک ۵ برگزار می گردد....