آخرین مطالب مهدی طارمی

هیچ پیشنهادی از پرسپولیس نداشتم ، ۳ هفته به جام جهانی رباط پاره کردم

نوشته مهدی
هیچ پیشنهادی از پرسپولیس نداشتم ، ۳ هفته به جام جهانی رباط پاره ...

تصاویر

مشاهده همه