فاطمه پیراکند کارشناس دفتر تسهیلگری و توسعه محلی همت آباد اصفهان: دفــ...

فاطمه پیراکند کارشناس دفتر تسهیلگری و توسعه محلی همت آباد اصفهان: دفــاتر تســهیلگــری مجموعــه ای اســت کـه وظیفـه آن اعتمادسـازی، آگـاه سـازی، نهادسـازی، پیگیـری اجـرای پـروژه هـا می باشد...