شهرداری اصفهان واکسیناسیون ۳ هزار پاکبان خود را در برابر ویروس کرونا آ...

شهرداری اصفهان واکسیناسیون ۳ هزار پاکبان خود را در برابر ویروس کرونا آغاز کرد آغاز واکسیناسیون بیش از ۳ هزار پاکبان اصفهانی برای ایمنی در برابر کرونا پایگاه خبری احوال نیوز ، شهردار اصفهان از آغاز وا...