قوانين حامي حقوق مصرف کنندگان بي تاثير بر مجرمین سازمان یافته و یقه سف...

بحث حمايت از حقوق مصرف کنندگان، برخورد کيفری با توليدکنندگان متخلف و اجرای دقيق قوانين مرتبط با آن ها از جمله مواردی است که مي تواند تاثير بسزايي در توسعه اقتصادی يک جامعه داشته باشد که البته متاسفان...

قوانين حمايت از مصرف کنندگان همچنان در گير و دار اجرايي شدن و تصويب...

رونق اقتصادی و افزايش سطح سلامت شهروندان از جمله موارديست که با اجرای کامل قوانين مرتبط با حمايت از مصرف کنندگان و برخورد کيفری با توليدکنندگان متخلف حاصل مي شود البته متاسفانه در کشور ما اين قوانين ...