آخرین مطالب فهیمه کریمی

فهیمه کریمی : پخت سمنو یک کار گروهی است و به دلیل اینکه ساعتها باید روی شعله باشد افرادی زیادی باید مشارکت داشته باشند و این آداب و رسوم سبب می شود تا افراد بیشتر در کنار هم باشند

نوشته eghtesad_ahval
فهیمه کریمی : پخت سمنو یک کار گروهی است و به دلیل اینکه ساعتها باید روی شعله باشد افرادی زیادی باید مشارکت داشته باشند و این آداب و رسوم سبب می شود تا افراد بیشتر در کنار هم ...

تصاویر

مشاهده همه