پیام نجفی سر پرست دانشگاه آزاد اصفهان : دانشجویان به سمت فعالیت‌های دا...

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان: دانشجویان باید با ارائه طرح‌های علمی به سمت فعالیت‌های دانش‌بنیان حرکت کنند تا اشتغال مبتنی بر علم توسعه یابد؛ چراکه توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان، منجر به اشتغال خوا...