فرار مالیاتی دست کم از جنایت ندارد

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در جلسه آموزش مباحث مالیاتی به خبرنگاران اظهار داشت: انضباط مالی را مالیات تعیین میکند همچنانکه فرار مالیاتی یک دریاست؛ که دست کم از جنایت ندارد ...