آخرین مطالب فاطمه پیراکند

فاطمه پیراکند کارشناس دفتر تسهیلگری و توسعه محلی همت آباد اصفهان: دفــاتر تســهیلگــری مجموعــه ای اســت کـه وظیفـه آن اعتمادسـازی، آگـاه سـازی، نهادسـازی، پیگیـری اجـرای پـروژه هـا می باشد

نوشته eghtesad_ahval
فاطمه پیراکند کارشناس دفتر تسهیلگری و توسعه محلی همت آباد اصفهان: دفــاتر تســهیلگــری مجموعــه ای اســت کـه وظیفـه آن اعتمادسـازی، آگـاه سـازی، نهادسـازی، پیگیـری اجـرای پـروژه هـا می ...

تصاویر

مشاهده همه