امروزه در سطح دانشگاه اثرگذاری فضای مجازی حرف اول را می زند!...

علیرضا رستم زاده رنانی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی احوال با اشاره به فضای امروز دانشگاه ها اظهار داشت: در تعریف امروز از فضای دانشگاه های سطح کشور، اثرگذاری فضای مجازی حرف اول را می زند...