تصویب طرح دویست میلیاردی خرید اتوبوس تندرو در اصفهان...

در طرح تصویب دوفوریتی خرید اتوبوس تندرو در صحن علنی شورای شهر اصفهان کوروش خسروی افزود تحمیل هزینه دویست میلیارد تومان بر مجموعه مدیران شهری و شهر در چهارسال آینده به نظر نمیرسد ضروری باشد در حالی که...