شاهین ملک زاده رئیس اداره روابط عمومی مخابرات: روابط عمومی عامل پیونده...

شاهین ملک زاده رئیس اداره روابط عمومی مخابرات: روابط عمومی عامل پیوندها و مانع گسست ها نامگذاری شده است پیام شاهین ملک زاده ، رئیس اداره روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان به مناسبت روز جهانی ارتباطات ...