وزیر هفته پیش و وزیر این هفته!

یدا...صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود: مردم نگرانی نداشته باشند. با تشدید نظارت بر بازار هیچ کالای وارداتی یا داخلی رشد قیمت نخواهد داشت....