آخرین مطالب سرهنگ" اصغر زارع"

واژگونی تانکر سوخت، محور اصفهان _ شهرکرد را مسدود کرد

نوشته مهدی جمشیدی
واژگونی تانکر سوخت، محور اصفهان _ شهرکرد را مسدود کرد ...

تصاویر

مشاهده همه