آخرین مطالب رئیس سازمان سنجش

هیچ فرقی بین دو نوبت اول و دوم کنکور وجود ندارد

نوشته مهدی
هیچ فرقی بین دو نوبت اول و دوم کنکور وجود ...

تصاویر

مشاهده همه