آخرین مطالب دکتر محمدعلی خدابخش

توئیت دکتر محمدعلی خدابخش در واکنش به شکست سیاسی غرب :ترامپ غمارباز با صندلی لرزان!!!!

نوشته manager
توئیت دکتر محمدعلی خدابخش در واکنش به شکست سیاسی غرب :ترامپ غمارباز با صندلی ...

تصاویر

مشاهده همه