علی سلیمی نظریه پرداز بمب اتم: سخنان وزیر اطلاعات اصلا بیان کننده این...

علی سلیمی نظریه پرداز بمب اتم: سخنان وزیر اطلاعات اصلا بیان کننده این نیست که ایران سلاح اتمی خواهد ساخت بلکه ایران در صورت تحت فشار قرار گرفتن دروغ بودن وجود بمب اتمی را افشا خواهد کرد...