کاندیدها از فضای رسانه در جهت شناساندن اهداف و برنامه های خود به اعضا ...

حسن کرباسی دبیر سرپرست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در گفتگو با پایگاه خبری احوال نیوز اعلام کرد : کاندیدها از فضای رسانه در جهت شناساندن اهداف و برنامه های خود به اعضا مجمع استفاده کنند .همانطور ک...