تحول در آموزش علم حقوق با رویکرد نوین

پیشینه علم حقوق به زمان تشکیل اولین جوامع بشری و یکجانشینی انسان ها باز می‌گردد. در زمان یک‌جانشینی لزوم رعایت نظم باعث گردید تا در ابتدا قانون و سپس پاسبانان قانون و مدافعان قانون به وجود آیند. در د...