آخرین مطالب ترامپ

اظهار نظر مقامات غربی تایید کننده حرف ترامپ است که ناتو را یک ببر کاغذی خواند

نوشته مهدی جمشیدی
اظهار نظر مقامات غربی تایید کننده حرف ترامپ است که ناتو را یک ببر کاغذی ...

تصاویر

مشاهده همه