آخرین مطالب باقر بهبودی

پپتیدهای زیست فعال گرفته شده از کازئین و تاثیرات بیولوژیکی و استفاده های صنعتی و جنبه های ایمنی

نوشته reporter
بسم الله الرحمن الرحیمدانشجو:فروزان جعفریاستاد راهنما:دکتر محمد گلیعنوان: پپتیدهای زیست فعال گرفته شده از کازئین و تاثیرات بیولوژیکی و استفاده های صنعتی و جنبه های ایمنیموارد مورد بررسی:۱)تولید پپتیدهای زیست فعال۲)هیدرولیز آنزیمی۳)هیدرولیز در طی تخمیر میکروبی۴)هیدرولیز ...
1 2

تصاویر

مشاهده همه