ایمن سازی سی و سه پل اصفهان / نصب پل آهنی بر روی پل جویی(چوبی) در دراز...

مدیر پایش پلهای تاریخی اصفهان گفت: سه پنجم ایمن سازی تمام شده است؛ و برآوردم این است که تا بهمن ماه امسال تمام شود. اگر در بررسی هایمان به این جمع بندی در مورد پل خواجو نیز برسیم آن ایمن سازی را در ...