علی سلیمی نظریه پرداز : دانشمندان عجیب و فریب کار به اصطلاح هسته ای تر...

علی سلیمی نظریه پرداز : دانشمندان عجیب و فریب کار به اصظلاح هسته ای تروریست های آمریکایی از زندگی و امکانات خوبی برخوردارند اگر دروغ بودن سلاح هسته ای فاش شود این افراد بی ارزش می شوند...