دکتر مهرناز آزاد: روزنامه نگاری در ایران هرگز در اقیانوسی آرام حرکت نک...

روزنامه نگاری در ایران هرگز در اقیانوسی آرام حرکت نکرده است به گزارش خبرنگارپایگاه خبری احوال نیوز: دکتر مهرناز آزاد ،شاعر،نویسنده ، روزنامه نگار وپژوهشگر مسائل فرهنگی و اجتماعی در گفتگو با پایگاه خب...